صفحه اول| مسافرتی ویزا| عمر و پس انداز| مسئولیت پزشکان| بیشتر
با حرفه ای ها مشورت کنید.

  ۱)  دریافت جدول پیش بینی تعهدات و پوششهای بیمه نامه

  ۲)  وضعیت مالی و صورت پرداخت های شما

  ۳)  محاسبه اندوخته ریاضی بیمه نامه

  ۴)  ارزش بازخرید بیمه نامه عمر و پس انداز طرح جامع

  ۵)  چاپ فیش بانکی پرداخت حق بیمه عمر و پس انداز طرح جامع

  ۶)  مبلغ و شرایط وام قابل اعطا به بیمه نامه شما  

  7)  پرداخت اینترنتی اقساط بیمه نامه عمر و پس انداز طرح جامع  

  8)  جدول محاسبه بیمه عمر و پس انداز جامع 

  9)  محاسبه سود مشارکت در منافع بیمه نامه  عنوان جدید

 


    لیست نمایندگان بیمه...

    مراکز چکاپ بیمه عمر بیمه آسیا

    الحاقیه بیماریهای خاص در بیمه های عمر جامع

   الحاقیه از کارافتادگی در بیمه های عمر جامع

   الحاقیه فوت در اثر حادثه در بیمه های عمر جامع

   طرح حامی چیست؟

   بیمه عمر و پس انداز طرح قدیم

   دریافت سوابق بیمه عمر و پس انداز طرح قدیم

   جدول قد و وزن

   سنین و سرمایه مجاز بدون چک آپ برای بیمه عمر جامع


 
     شرایط عمومی بیمه جامع عمر و پس انداز

     

   ماده 1- بیمه گر: شرکت سهامی بیمه آسیا می باشد.

   ماده 2 - بیمه گذار: شخصی حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را به ترتیب مندرج در بیمه نامه تعهد می کند.

   ماده 3- بیمه شده : شخصی ا ست که فوت و حیات او موضوع قرارداد بیمه و سن و وضع مزاجی و سلامتی او پایه محاسبه حق بیمه است.

   ماده 4 - استفاده کننده : شخص یا اشخاصی است که توسط  بیمه گذار تعیین شده و قرارداد بیمه به نفع او یا آنها منعقد گردیده است .

   ماده 5 - سال بیمه ای: برابراست با یکسال تمام شمسی که ازتاریخ شروع بیمه نامه آعاز می گردد.

   ماده 6- سرمایه خطرفوت: مبلغی است که بیمه گذار انتخاب نموده و بیمه گر آن را مورد تائید قرار داده است که در صورت فوت بیمه شده به استفاده کنندگان قرارداد پرداخت می شود .

  - چنانچه سرمایه خطر فوت با تعدیل سنواتی همراه باشد سرمایه مورد تعهد بیمه گر همان سرمایه سال بیمه ای است که بیمه شده  در آن سال فوت نموده باشد .

  - در صورت فوت بیمه شده اندوخته بیمه نامه به همراه سرمایه خطر فوت بیمه نامه جزو تعهدات بیمه گر می باشد .

   ماده 7-  اندوخته بیمه نامه : عبارت است از " مانده مشمول پس انداز حق بیمه سالانه فوت " بعلاوه  سود سالیانه مربوطه که بر اساس نرخ سود فنی مصوب بیمه مرکزی ایران محاسبه میگردد.

   ماده 8- جدول پیش بینی تعهدات بیمه گر و بیمه گذار: عبارتست از جدولی که بیانگر مبالغ  تعهدات بیمه گر است که منوط بر ایفای تعهدات ، توسط بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه می باشد .

   توجه : در صورت عدم پرداخت حق بیمه در سررسید های مندرج در جدول فوق الذکر تعهدات بیمه گر کاهش یافته وبر اساس  شرایط عمومی بیمه نامه تعدیل خواهد شد . 

    فصل دوم – شرایط

   ماده 9- اصل حسن نیت: بیمه گذار و بیمه شده موظف اند کلیه اطلاعات مربوط  به سوابق جسمی و روحی بیمه شده را در کمال حسن نیت به بیمه گر اطلاع دهند . هر گاه  این سوابق با معاینه پزشکی بعمل آمده  قابل تشخیص  نباشد  و بیمه گر به ناچار به اظهارات  بیمه شده قناعت کرده باشد و سپس معلوم  گردد اظهارات  بیمه شده  و یا بیمه گذار بطورعمد و یا سهو مطابق و یا حقیقت نبوده  و یا از ابراز مطالب موثر در صدور بیمه نامه خودداری کرده است ، بیمه گر حق و اختیار دارد حسب مورد به یکی از طرق زیر عمل نماید : 

   1-9- درصورتیکه بیمه گر به اظهارات خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد اما اهمیت موضوع کشف شده به درجه ای مهم نباشد، بطوریکه اگر بیمه گر در ابتدا قرارداد هم از آن مطلع بود اقدام به صدور بیمه نامه می کرد در این صورت:

   1-1-9- درصورت کشف کتمان قبل از بروز خطر ، بیمه گر حق دارد نسبت به فسخ قرارداد اقدام و ارزش بازخرید آنرا پس از کسر هزینه ها به بیمه گذار مستردد نماید و یا در صورت موافقت بیمه گذار ، با دریافت حق بیمه  اضافی متناسب  بیمه نامه را ادامه دهد .

   2-1-9- درصورت کشف کتمان بعد از بروز خطر ، تعهدات بیمه گر به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی کاهش خواهد یافت.

   2-9- درصورتیکه بیمه گر به اظهارات خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد و اهمیت موضوع کشف شده قبل از وقوع خطر ویا پس از وقوع خطر به درجه ای باشد که بیمه گر در موقع عقد قرارداد از آن اطلاع داشت اقدام به صدور بیمه نامه نمیکرد بیمه نامه باطل و ارزش بازخرید آن پس از کسر هزینه ها قابل پرداخت خواهد بود .

   ماده 10- شروع اعتبار بیمه نامه: اعتبار قرارداد بیمه و آثار مترقبه بر آن از ساعت 24 روز پرداخت اولین قسط حق بیمه گذار تحقق می یابد مشروط بر اینکه وضع سلامت بیمه شده در فاصله بین تاریخ تکمیل پیشنهاد بیمه توسط بیمه شده و تا تاریخ شروع اعتبار بیمه نامه تغییر نیافته باشد .

   ماده 11- پرداخت حق بیمه و عواقب تاخیر در پرداخت آن:

   1-11-  اقساط حق بیمه میبایست بر اساس مبالغ و سر رسید مندرج در "جدول پیش بینی تعهدات بیمه گر و بیمه گذار" پرداخت گردد.

   2-11- حداکثر مهلت پرداخت اقساط حق بیمه  30 روز از تاریخ سررسید آن قسط خواهد بود.

   3-11- در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر (30 روز بعد از تاریخ سررسید) اندوخته بیمه نامه جهت تأمین هزینه ها و تعهدات منظور می شود، بنابراین ارزش بازخرید و اندوخته بیمه نامه مندرج در "جدول پیش بینی تعهدات بیمه گر و بیمه گذار" به نسبت مدت تأخیر در پرداخت حق بیمه کاهش خواهد یافت.

   4-11- در صورت استمرار عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار بیمه نامه تا آخرین روز تکافوی هزینه تعهدات از محل اندوخته بیمه نامه تامین و معتبر خواهد بود.

   5-11- در صورتیکه بیمه نامه بنا به هردلیلی و طبق شرایط عمومی از طرف بیمه گر فسخ شده باشد صرف واریز حق بیمه از طرف بیمه گذار برای بیمه گر تعهد آور نخواهد بود .

   ماده 12- حقوق بیمه گذار در مورد اندوخته بیمه نامه :

    اندوخته ای که از این بیمه نامه نزد بیمه گر تشکیل می شود حقوقی برای بیمه گذار ایجاد می کند  که  یکی  ارزش بازخرید بیمه نامه و دیگری دریافت وام ازمحل ارزش بازخرید می باشد .

   1-12- چنانچه بیمه گذار از ادامه قرارداد انصراف نماید ، مانده ارزش بازخرید  آخرین  سال بیمه ای  مندرج در "جدول پیش بینی تعهدات بیمه گذار و بیمه گر " بعلاوه سهم ارزش بازخرید طی سال تا تاریخ  روز مربوط  به درخواست کتبی انصراف محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود .

   تبصره 1: حق بیمه مربوط به پوشش های اضافی قابل استرداد نمی باشد .

   تبصره 2: جدول ارزش بازخرید در سال اول بیمه ای پیوست این بیمه نامه می باشد .

   2-12- بیمه گذار در صورت ایفای کامل تعهدات خود می تواند از اول سال سوم بیمه ای تا 80% از محل ارزش بازخرید بیمه نامه وام  دریافت نموده و یا برداشت نماید .

   3-12- در صورت اخذ وام ، نرخ سود آن 4% درصد بیشتر از سود فنی و نحوه محاسبه آن مشابه محاسبات ذخیره ریاضی  بیمه نامه  خواهد بود ، در این صورت تعهد بیمه گر به میزان مانده اصل وسود وام کاهش می یابد .

   4-12- در صورت برداشت از محل ارزش  بازخرید  مانده  اندوخته بیمه نامه نزد بیمه گر مبنای  تشکیل  اندوخته سنوات آتی خواهد بود .

   ماده 13-  اختیار بیمه گذار در اعمال تغییرات و انتقال بیمه نامه:

   1-13- تقاضای بیمه گذار در مورد تغییر در شرایط بیمه نامه  در صورت موافقت بیمه گر با صدور الحاقیه ای عملی خواهد شد و اینگونه الحاقیه ها جزء لاینفک بیمه نامه قرارداد محسوب می شوند.

   2-13- بیمه گذار با جلب  موافقت بیمه گر وشخص بیمه شده ، اگر غیر از بیمه گذار باشد ، می تواند قرارداد بیمه خود را به هر یک از وسایل قانونی به دیگری انتقال دهد .

   3-13- انتقال دهنده مسئول پرداخت کلیه اقساط تا تاریخ انتقال است .

   4-13- بیمه گذار می تواند استفاده کننده  از بیمه نامه  را که در اختیار دارد با اخذ موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد .

   ماده 14- پرداخت سرمایه عمر و یا اندوخته مشتری:

   1-14- در زمان سررسید بیمه نامه  ارائه اوراق شناسایی معتبر حسب مورد از طرف  " استفاده کننده ء بیمه نامه در زمان حیات " یا بیمه گذار برای اخذ بیمه نامه الزامیست . اندوخته بیمه نامه پس از اخذ بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن به همراه هر گونه رسید وجه حق بیمه های پرداخت شده به حساب بیمه آسیا پرداخت خواهد شد .

   2-14-  در صورت  فوت  بیمه شده  ، بیمه گذار یا استفاده  کننده  باید مراتب را با ذکر علت فوت حد اکثر ظرف مدت یک ماه  و به صورت  کتبی  به بیمه گر اعلام نماید ، بیمه گر جهت پرداخت سرمایه و اندوخته بیمه نامه نیاز به مدارک ذیل دارد : گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال ، نظریه پزشک معالج یا پزشک قانونی در مورد علت فوت حسب مورد در صورتیکه  ناشی از بیماری  یا حادثه  باشد  و گواهی انحصار وراثت  در صورت عدم  تعیین استفاده  کننده  برای بیمه نامه .

   تبصره : بیمه گر حق دارد با هزینه استفاده کننده هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در این زمینه مطالبه  یا راسا" تهیه نماید .

   ماده 15- نشانی قانونی محل اقامت بیمه گذار درایران:

   1-15- نشانی محل سکونت بیمه گذار به ترتیبی که در پیشنهاد بیمه نامه نوشته  و امضاء شده است  نشانی قانونی او محسوب شده و مکاتبات  بیمه گر به همان نشانی  ارسال خواهد شد .

   2-15- درصورتیکه بیمه گذار محل اقامت خود را تغییر دهد موظف است که نشانی و کد پستی محل اقامت جدید خود را کتباٌ به اطلاع بیمه گر برساند .

   3-15-هرگاه  بیمه گذار خارج از کشور ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه عمر نماینده او باشد تا بیمه گر کلیه مکاتبات مربوط را بعنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.

   4-15- درصورت عدم  توجه  بیمه گذار به رعایت این مقررات ،  مکاتیات  بیمه گر به آخرین نشانی  بیمه گذار درایران معتبر تلقی خواهد شد .

   ماده 16- دادگاه های صالحه : این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه و مقررات مربوط  به  آن تنظیم  شده  است و در مورد تمام دعاوی که علیه بیمه گر که راجع به این بیمه نامه  یا راجع به  اجرای آن ممکن است اقامه شود صریحاٌ تعهد و موافقت می شود که به آن محاکم صالحه ایران ارجاع خواهد گردید .  

   ماده 17- مدت مرور زمان : مدت مرور زمان تمام دعاوی ناشی تعهدات در این بیمه نامه دو سال از تاریخ وقوع  موضوع منشا دعوی است .  

    فصل سوم - استثنائات:

   ماده 18- سرمایه فوت در موارد زیر قابل پرداخت نمی باشد و فقط  اندوخته بیمه نامه تا زمان فوت به استفاده کنندگان بیمه نامه پرداخت می شود .

   1-18- فوت بیمه شده در اثر خودکشی یا سعی در اثر خودکشی طی دو سال اول بیمه ای .

   2-18- فوت ناشی از مصرف  هر یک از انواع مواد مخدر ، مشروبات الکی و مواد انرژی زا .

   3-18-  فوت  ناشی از شرکت  در مسابقه سرعت و پروازهای اکتشافی و آکروباتیک و هرنوع تمرین پرواز هوایی.  

 

   4-18- فوت در اثر انفجار یا تشعشعات هسته ای  یا آلودگی های شمییایی و بیولوژیکی ناشی از آن .

   5-18- فوت بیمه شده در کشوری که درحال جنگ است. مگر اینکه استفاده کننده  و یا وارث قانونی بیمه شده ثابت کند که فوت بیمه شده در نتیجه عملیات جنگی نبوده و بیمه وی نمیبایست معلق شده باشـد.

   ماده 19- درصورتیکه یکی ازاستفاده کنندگان یا بیمه گذار، بیمه شده را به قتل رسانده یا در قتل او مباشرت و یا معاونت داشته باشند دراینصورت از تعهدات بیمه گر فقط سهم سایر استفاده کنندگان قابل پرداخت می باشد و درصورت نبود استفاده کننده دیگر به وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد.

   ماده 20- هرکاه بیمه شده به عنوان یک فرد نظامی یا در تشکلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ اعزام شود ، بیمه نامه او از روز اعزام ، به بیمه معلق تبدیل می گردد. حتی اگر بیمه گر براثر عدم اطلاع  از اعزام بیمه شده  به ماموریت جنگی به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد درصورت فوت بیمه شده تنها اندوخته بیمه نامه تا روز تعلیق پرداخت خواهد شد و حق بیمه های دریافتی بعد از تعلیق هم برگشت داده خواهد شد.

 

   ماده 21- خسارت مربوط به کارکنان و کارگران با تابعیت غیر ایرانی تنها درصورتی قابل پرداخت خواهد بود که دارای مجوز اقامت با حق کار مشخص بوده و پروانه کار دریافت نموده باشند.

   توجه! عملیات پلیسی ،عملیات نظامی محسوب نخواهد شد.


    جهت دریافت اطلاعات کامل و هماهنگی جهت مشاوره رایگان با  ۷۲۷ ۰ ۴۳۷ ۰۹۱۲  تماس بگیرید.


برچسب‌ها: بیمه عمر و پس انداز, بیمه عمر, بیمه عمر بلند مدت
+ به شماره 2077 795 795 3000 پیامک بدون متن بفرستید تا کدهای اطلاعات برایتان ارسال شود